cmd / Funkcja netstat -ano

cmd / Funkcja netstat -ano

Funkcja wywoływana spod konsoli Windows cmd. Pokazuje informacje o połączeniach sieciowych, używanych portach i procesach z nich korzystających. Umożliwia sprawdzenie czy nasz komputer nie zawiera obiektów (robaków, keyloggerów, wirusów) śledzących nasz komputer w sieci. Widok na dane wywołane komendą netstat -ano. Komputer nie zawiera programów śledzących.

Dane osobowe projektantów … czy wszystkie są jawne?

Dane osobowe projektantów … czy wszystkie są jawne?

Dzisiaj zajmiemy się ważnym problemem z obszaru prawa budowlanego. Na podstawie art. art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do projektów zagospodarowania, architektoniczno-budowlanego i technicznego dołącza się:– kopię decyzji o nadaniu uprawnień,– kopię zaświadczenie o przynależności do izby,– oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i…

Read More Read More

Odpowiedzi na trudne wnioski o dostęp do informacji publicznej

Odpowiedzi na trudne wnioski o dostęp do informacji publicznej

W związku z licznymi wnioskami o dostęp do informacji publicznej wystosowałem zapytanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o granicę bezpieczeństwa informacji podczas ujawniania danych na wniosek. Poniżej odpowiedź : Warszawa, 13 października 2022 r. Szanowny Panie Inspektorze, w odpowiedzi na pismo z 25 września br. uprzejmie informuję, że o udostępnieniu informacji lub o odmowie…

Read More Read More

Klauzule informacyjne warstwowe

Klauzule informacyjne warstwowe

Czy można stosować klauzule warstwowe i w jakich przypadkach? Zwróciłem się z takim zapytaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oto odpowiedź: Warszawa, 24 czerwca 2022 r. Szanowny Panie Inspektorze,w odpowiedzi na pismo z 30 maja br. przede wszystkim należy zastrzec, żewiążące stanowiska w przedmiocie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych UrządOchrony Danych Osobowych może…

Read More Read More

Naruszenie ochrony danych osobowych

Naruszenie ochrony danych osobowych

Katalog podstawowych naruszeń możemy znaleźć w formularzu zgłoszenia incydentu bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w pkt. 4. Charakter naruszenia:1. Naruszenie poufności danych– Nieuprawnione lub przypadkowe ujawnienie bądź udostępnienie danych2. Naruszenie integralności danych– Wprowadzenie nieuprawnionych zmian podczas odczytu, zapisu, transmisji lub przechowywania3. Naruszenie dostępności danych– Brak możliwości wykorzystania danych na żądanie, w założonym…

Read More Read More

Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialność karna

Zgodnie z art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub Policję – obowiązek fakultatywny. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję…

Read More Read More

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna

Za naruszenie ochrony danych osobowych, osobie których dane dotyczą przysługuje prawo do :– żądania zaniechania naruszeń;– odszkodowania za poniesione szkody;– zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepisy prawa regulujące odpowiedzialność cywilną za naruszenie danych osobowych znajdziemy w artykułach 79 i 82 RODO: Artykuł 79 – Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi…

Read More Read More

Odpowiedzialność administracyjna

Odpowiedzialność administracyjna

Organem właściwym do rozpatrywania skarg oraz analizę naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (UODO). Kary w związku ze stwierdzeniem naruszenia, nakładane są w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania. Postępowanie może być wynikiem prowadzonej kontroli lub skargi złożonej przez osobę, której dane dotyczą. UODO posiada możliwość zastosowania środków…

Read More Read More

Procedura korzystania z poczty elektronicznej

Procedura korzystania z poczty elektronicznej

W jednostkach które podlegają pod moją opiekę w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych, funkcjonują następujące zapisy: Do przesyłania danych osobowych z użyciem maila stosuje się wyłącznie służbową pocztę elektroniczną w domenie „…….@……pl” Do przesyłania danych osobowych z użyciem maila poza urząd uprawnione są wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania. W przypadku przesyłania informacji wrażliwych…

Read More Read More

Procedura korzystania z internetu

Procedura korzystania z internetu

W jednostkach które podlegają pod moją opiekę w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych, funkcjonują następujące zapisy: Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Internetu w celach służbowych. Zgrywanie na dysk twardy komputera oraz uruchamianie jakichkolwiek programów z Internetu wymaga zgody Administratora Danych na piśmie. O w/w zgodę występuje zainteresowany Użytkownik i jest zobowiązany przechowywać i…

Read More Read More

stat4u